Organization Effectiveness and Efficiency Scale

Wat is de OEES? 

De Organization Effectiveness and Efficiency Scale (OEES) is een schaal om de effectiviteit en efficiëntie van een organisatie vast te stellen, vanuit een gerichtheid op het verhogen van de Kwaliteit van Bestaan van haar cliënten. Deze schaal is ontwikkeld door het International Research Consortium on Evidence-Based Practices (2013) om non-profit organisaties te helpen te voldoen aan de toenemende behoefte om effectiever te zijn in het behalen van de beoogde resultaten, efficiënter in termen van resource gebruik, en duurzamer in het als zorgaanbieder je aanpassen aan veranderingen en bieden van een (gezond) scala aan mogelijkheden en werkwijzen. 

Deze OEES meet vier (performance-based) perspectieven, die een evenwichtige benadering van performance-evaluatie en management weerspiegelen: het klantperspectief, het groeiperspectief, de financiële en het interne processenperspectief.

Het Klanten- of cliëntperspectief omvat: (a) afstemming dienstverlening/ondersteuning op geïdentificeerde ondersteuningsbehoeften, (b) rapportering van het aantal cliënten dat werkt of woont in meer onafhankelijke, productieve en geïntegreerde initiatieven in de samenleving, (c) meting van persoonlijke uitkomsten, (d) rapportering en analyse van geaggregeerde persoonlijke uitkomsten en (e) gebruik van technologie om persoonlijke uitkomsten te bevorderen.

Het Groei perspectief omvat: (a) expliciteren van de missie van de organisatie en haar  beoogde resultaten, (b) aangaan van partnerschappen, (c) ontwikkelen van programma opties, (d) gebruik van ‘high performance teams’ en (e) monitoren van jobtevredenheid en ontwikkelen van jobverrijkingsprogramma’s.

Het interne processen perspectief omvat: (a) horizontaal afstemmen van input, throughput en output componenten, (b) verticaal afstemmen van input, throughput en output componenten binnen een organisatie op de corresponderende input, throughput en output componenten op individueel niveau, (c) de relatie aantonen tussen de geboden dienstverlening/ondersteuning en de gemeten ondersteuningsbehoeften van de cliënten, (d) voor multipele doeleinden gebruik maken van data gerelateerd aan persoonlijke uitkomsten en output van de organisatie, en (e) gebruik maken van evidence-based indicatoren voor continue kwaliteitsverbetering

Het financiële perspectief omvat: (a) vergelijken van kosten per eenheid doorheen locaties en platformen, (b) rapporteren van percentage budget dat is toegewezen aan cliëntgerichte ondersteuning, (c) monitoren van de relatie tussen sociaal kapitaal en organisatie gerelateerd kapitaal, (d) gebruik maken van vaste en variabele kosten om een basiskoers te bepalen, en (c) analyseren van overhead kosten om efficiëntie te bevorderen.

Scores verkregen uit een beoordeling met de OEES resulteren in profielen met scores voor elk van deze vier perspectieven en drie evidence-based indexen: (a) een effectiviteitsindex op basis van metingen gerelateerd aan de cliënten en de groei van de organisatie; (b) een efficiëntie-index op basis van maatregelen met betrekking tot de financiële analyses en interne processen van de organisatie; en (c) een duurzaamheidsindex, die de som is van de effectiviteits- en efficiëntie-indexen. Deze vier perspectieven en drie indices weerspiegelen ook balanced scorecard-aanpak voor het evalueren en beheren van de performance van organisaties (Schalock & Verdugo, 2012; Tsai et al., 2009; Wu et al., 2011).

De OEES is gebaseerd op de 20 beste praktijkindicatoren en kan worden gebruikt voor meerdere doeleinden zoals zelfevaluatie en continue kwaliteit verbetering. Volledige details met betrekking tot de ontwikkeling, standaardisatie, meerdere taalversies en online administratie en scoring is binnenkort beschikbaar.

Zoals uitvoeriger besproken in het OEES-handboek (International Consortium over evidence-based practices, 2013b) is de OEES ontwikkeld na een grondige literatuurstudie van de  meest geïdentificeerde praktijkindicatoren die worden gebruikt om organisaties te evalueren.

Indicatoren zijn geselecteerd gebaseerd op criteria gerelateerd aan de geldigheid van de indicator, relevantie, toepasbaarheid in organisaties, betrouwbaarheid, gevoeligheid, robuustheid, duidelijkheid en gemak van begrip, en beschikbaarheid of gemak om te verzamelen (Brown, Hatton, & Emerson, 2013; Internationaal Consortium over evidence-based practices, 2013b).